Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

July 14, 2022

Fortune Mine Oyun Yazılım Anonim Şirketi ("Şirket") olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki gibidir:

1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

Veri sorumlusu; Caddebostan Mah. Operator Cemil Topuzlu Cad. A Blok Fazilet Sumer Sitesi No:44 Ic Kapi No:4 Kadikoy / Istanbul TR 34728 mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 302270-5 sicil numarası ile kayıtlı Fortune Mine Oyun Yazılım Anonim Şirketi’dir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi dahil iletişim talebinize istinaden ilettiğiniz veriler ile internet sitemizi ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyaları ("Çerezler") aracılığıyla elde edilen; kullanılan tarayıcı, IP adresi, internet bağlantınız, site kullanımlarınız hakkındaki bilgiler, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve benzeri zorunlu çerez bilgileri ile onay vermeniz halinde sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının internet sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri içerir performans çerezleri kategorisindeki kişisel verileriniz, internet sitesinin performansının arttırılması, internet sitesinde görüş ve önerilerinizin alınması, bunlara istinaden sizinle iletişime geçilmesi, tarafınıza hizmet sağlanması, müşteri ilişkilerinde sağlıklı ve uzun süreli etkileşim kurulması, talep ve şikayetlerinizin takibi ile ilerde oluşabilecek uyuşmazlık ve sorunların çözülmesi, ve mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda bu kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından saklanması amacı ile işlenmektedir.

3. Şirket Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz 2. maddede belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için Şirket’in iş ortakları, hizmet aldığı şirketler ile talep edildiği takdirde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimizin internet sitesi aracılığıyla edilen kişisel verileriniz, Şirket ile aranızda kurulabilecek hukuki ilişkinin devamı için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması ve açık rızanız hukuki sebepleri ile toplanmaktadır.

5. Kişisel Verileriniz ile İlgili Kanun Kapsamındaki Haklarınız Aşağıdaki Şekildedir:

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı; kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Caddebostan Mah. Operatör Cemil Topuzlu Cad. 44/1 Daire: 4 Kadıköy, İstanbul adresine yazılı olarak bizzat elden iletebilir veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda [email protected] e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz.

Bilginize sunarız.

Fortune Mine Oyun Yazılım Anonim Şirketi